Bruksvillkor för Informationstjänsten om portabla nummer

Beskrivning av tjänsten

Informationstjänsten om portabla nummer är en av Suomen Numerot Numpac Oy tillhandahållen internettjänst, som är avsedd att användas av privatpersoner för fastställande av en viss anslutnings operatör.

  • Tjänsten innehåller informationen om nummer både i fasta och mobila nätet i Finland.
  • Informationen i tjänsten uppdateras nästan i realtid.

Tjänsten fungerar så att användaren ur menyn väljer telefonnumrets första del och sedan matar in resten av numret i det givna fältet.

Fastställandet av operatören för det telefonnummer som användaren har angett sker så att numret först jämförs med de överförda nummer. Om det angivna numret inte finns bland de överförda numren, fastställs operatören på basis av numrets prefix.

Bruksvillkor

Informationstjänsten om portabla nummer är en öppen tjänst vars användning inte kräver användarkod eller nyckelord. Användaren förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med lag och god sed. Det är förbjudet att använda tjänsten i eller att ansluta tjänsten till en internet- eller annan tillämpning eller tjänst utan ett särskilt skriftligt avtal. Användaren förbinder sig att använda tjänsten endast för fastställande av operatören för enstaka nummer.

Om användaren inte iakttar dessa bruksvillkor, har Suomen Numerot Numpac Oy rätt att skrida till nödiga åtgärder för att förhindra användning som strider mot bruksvillkoren.

Suomen Numerot Numpac Oy har rätt att ändra tjänsten och dessa bruksvillkor.

Suomen Numerot Numpac Oy garanterar inte att tjänstens uppgifter är felfria och svarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuella fel eller brister i tjänsten eller i uppgifterna ger upphov till.

Övriga villkor

Informationstjänsten om portabla nummer är en internettjänst för vilken gäller samma begränsningar som för andra internettjänster. Tjänstens tillgänglighet och användbarhet kan påverkas av att flera användare använder tjänsten samtidigt och av nätets belastning. Suomen Numerot Numpac Oy har rätt att avbryta tjänsten, om underhålls- eller ändringsarbeten kring tjänsten påkallar detta.